Skip to main content Skip to main menu

Cóipcheart agus Séanadh

Cóipcheart

Tá an t-ábhar ar an láithreán seo faoi réir ag cóipcheart Rialtais de réir an Achta Cóipchirt agus Ceart Gaolmhar, 2000. Is féidir an t-ábhar a íoslódáil go dtí comhad nó printéir gan cead sonrach a fháil roimh ré.

Ní theastaíonn cead foirmiúil uait chun naisc hipirtéacs chuig an láithreán seo a bhunú ná chun físeáin atá ar an láithreán seo a leabú.

Aon úsáid eile atá beartaithe a bhaint as an ábhar, beidh sé faoi réir théarmaí na Rialachán um Athúsáid Faisnéise na hEarnála Poiblí 2005 (I.R. 279 de 2005), arna leasú le I.R. 525/2015 - Rialacháin um Pobail Eorpacha (Athúsáid na Faisnéise Earnála Poiblí) (Leasú) 2015.

Ní shíneann an cead maidir le hábhar cóipchirt de chuid an Rialtais a athsholáthar chuig aon ábhar ar an láithreán seo a bhféadfadh sé gur maoin de chuid an tríú páirtí é.  Ní mór údarú a fháil ó na sealbhóirí cóipchirt lena mbaineann maidir le hábhar den sórt sin a athsholáthar.

Níl cead ag tríú páirtithe aighneachtaí a cuireadh ar láithreán greásáin an Thionóil a fhoilsiú ná a athúsáid gan cead an údair.

Athúsáid na Rialachán Faisnéise Earnála Poiblí, 2005 (IR 279 de 2005), arna leasú le I.R. Uimhir 525/2015 - Rialacháin um Pobail Eorpacha (Athúsáid na Faisnéise Earnála Poiblí) (Leasú) 2015.

Comhlíonann an láithreán gréasáin seo na rialacháin maidir le hAthúsáid Faisnéise na hEarnála Poiblí agus molaimid go n-athúsáidtear an fhaisnéis a chuirimid ar fáil. Tá na rialacháin ar fáil ag www.psi.gov.ie.

Séanadh

Chun críocha faisnéise amháin a fhoilsítear aighneachtaí ar an láithreán gréasáin seo agus ní hionann foilsiú na n-aighneachtaí is a rá go dtacaíonn an Tionól le haon tuairimíocht a chuirtear in iúl iontu.

Tá sé i gceist go gcuirfeadh ábhar na leathanach seo leis an teacht atá ag an bpobal ar fhaisnéis faoi obair an Tionól Saoránach.  Cé go ndéantar gach iarracht ábhar á ullmhú lena fhoilsiú, ní ghlactar aon fhreagracht ag an dTionól Saoránach nó thar a cheann as aon earráidí, easnaimh nó ráitis mhíthreoracha ar na leathanaigh seo ná ar aon láithreán a bhfuil nasc ag na leathanaigh seo leo.  Cé go ndéantar gach iarracht iontaofacht na láithreán liostaithe a chinntiú, ní féidir glacadh leis go dtacaítear leo.

Baineann an láithreán gréasáin seo úsáid as láithreáin neamhrialtais le go mbeidh fáil níos forleithne ar fhaisnéis agus ar sheirbhísí.  Uaireanta bímid i dteagmháil leat go díreach ar na láithreáin sin, uaireanta bainimid úsáid as na seirbhísí sin toisc go bhfuilimid ag iarraidh a bheith san áit ina bhfuil tusa cheana féin.  Tá sé tábhachtach cuimhneamh gur láithreáin tráchtála iad seo agus nach gá dóibh caighdeáin an rialtais a leanúint.  Smaoineamh maith é i gcónaí a bheith ar an eolas faoi rialacha agus beartais phríobháideachta na láithreán seo.  De ghnáth, bíonn naisc chuig beartais ag bun an leathanaigh (buntásc), nó uaireanta ar bharr an leathanaigh (ceanntásc).

Téarmaí Tagartha an Ghrúpa Stiúrtha

“Bunófar Grúpa Stiúrtha chun tacú leis an Tionól i gcomhlíonadh  éifeachtúil agus éifeachtach a ról agus a fheidhmeanna.  Go praiticiúil, cabhróidh an Grúpa le ceisteanna pleanála agus oibríochta a ghabhann leis an gclár oibre. Beidh an Cathaoirleach agus sampla de bhaill agus ionadaithe eile an Tionóil mar bhaill den Ghrúpa Stiúrtha, de réir toil an Tionóil.” – sliocht as na dréacht-Rialacha agus Nósanna Imeachta.

Chun go mbeidh rath ar an Tionól, tá sé riachtanach foireann láidir cheannasaíochta a mhúnlú. Beidh an fhoireann seo, an Grúpa Stiúrtha, mar spreagthóirí ag déanamh maoirsiú ar obair an Tionóil.  Glacfaidh an Grúpa Stiúrtha na cinní gur gá chun go gcuirfí obair an Tionóil de go réidh, seachas sa chás go mbeadh sé níos oiriúnaí faoibhadh níos leithne a fháil ón Tionól.

Gheobhaidh an Grúpa tacaíocht ó Rúnaíocht an Tionóil.

Feidhmeanna - beidh freagracht ar an nGrúpa tacú leis an gCathaoirleach le:

  1. Maoirseacht den phleanáil agus ceisteanna oibríochta chruinnithe an Tionóil;
  2. Monatóireacht leanúnach ar an gClár Oibre;
  3. Daingniú na speisialtóirí/saineolaithe a thiocfaidh os comhair an Tionóil, ag tarraingt ar chomhairle ón nGrúpa Saineolaithe Comhairleacha agus an Cathaoirleach; agus
  4. Measúnacht ar mhodhanna oibre agus socruithe an Tionóil.

Tiomantas: ba chóir go mbeadh gach ball den Ghrúpa Stiúrtha ar fáil le freastal ar chruinniú i mBaile Átha Cliath ar a laghad tráthnóna amháin in aghaidh na míosa - cruinniú a mhairfeadh tuairim is 2 uair an chloig.  Ba chóir go mbeadh baill an ghrúpa ar fáil le plé le hábhair (ar r-phost, gutháin &rl.) ar bhunús ad hoc de réir mar a thagann siad chun cinn ag druidim le dereadh seachtainí an Tionóil. Go hídéalach, bheadh 6 ball saoránach agus an Cathaoirleach mar bhaill den ghrúpa.