Skip to main content Skip to main menu

Breathnóirí

Cé acu a bhfuil cead freastal ar chruinnithe den Tionól mar bhreathnóir?

De réir Rialacha agus Nósanna Imeachta an Tionóil, ní bheidh teacht ag baill an phobail ar chruinnithe an Tionóil Saoránach ach déanfar na seisiúin iomlánacha a shruthú beo ag www.citizensassembly.ie.

Aithnítear go mbeidh leas dlisteanach ag eagraíochtaí áirithe/pearsana aonair áirithe ar nós grúpaí tathanta, ENRanna, acadóirí, páirtithe polaitíochta agus Comhpháirtithe Sóisialta i bheith i láthair ag na cruinnithe chun breathnú ar na himeachtaí dóibh féin.

Níl a lán slí do bhreathnóirí, áfach. Ceadófar dóibh freastal ar na seisiúin iomlánacha, agus orthu sin amháin, agus beidh an freastal sin faoi réir próiseas iarratais a rialóidh an Rúnaíocht.

Conas iarratas a dhéanamh ar bhreathnóireacht a dhéanamh:

Ba chóir gach iarratas ar bhreathnóireacht a dhéanamh a sheoladh i scríbhinn de r-phost go dtí info@citizensassembly.ie nó tríd an bpost go dtí: An Tionól Saoránach, 16 Cearnóg Parnell, Baile Átha Cliath 1.

Ba chóir gach iarratas a chur isteach coicís roimh an gcruinniú atá i gceist.

Ba chóir do gach iarratasóir mionsonraí a sholáthar i dtaobh na cúise ar mian leis nó léi breathnóireacht a dhéanamh agus achoimre ghearr a thabhairt ar a chúlra nó a cúlra.

Breithneoidh Rúnaíocht an Tionóil Saoránach gach iarratas ar bhreathnóireacht a dhéanamh agus tabharfar aird chuí ar gach iarratas agus scrúdófar é ar bhonn cás ar chás.

Is é 2 ionad an líon uasta ionad in aghaidh na heagraíochta a dheonóidh an Rúnaíocht.

Eiseofar r-phost dearbhaithe roimh gach cruinniú chun fógra a thabhairt duit i gcás go mbeidh d’iarratas deonaithe.

Rialacha agus Nósanna Imeachta a bhaineann le freastal ar chruinnithe an Tionóil:

Mar phrionsabal ginearálta, gníomhóidh an Cathaoirleach mar urlabhraí i ndáil le ceisteanna riaracháin nó ceisteanna a bhaineann le nós imeachta.  Ba cheart do bhreathnóirí cloí le gach treoir a thugann an Cathaoirleach dóibh.

Cé go bhfuil ainmneacha agus sonraí ginearálta na réimsí arb as do na baill ar fáil ar www.citizensassembly.ie, ní foláir sonraí pearsanta eile na mball a choimeád go hiomlán faoi rún.

Déanfar aon duine nó aon eagraíocht a dhéanfaidh iarracht teagmháil a dhéanamh le ball chun tionchar a imirt ar a gcuid tuairimí i dtaobh ábhar áirithe a eisiamh go huathoibríoch ó fhreastal ar chruinnithe an Tionóil.

Féadfaidh breathnóirí a bheith i láthair ag na seisiúin iomlánacha ach caithfidh siad imeacht agus na seisiúin phríobháideacha ar siúl.

Ní foláir do bhreathnóirí fanacht ina dtost le linn na seisiún agus meas a bheith acu ar na baill agus ar na himeachtaí Tionóil ó thús deireadh.

Ní cheadófar gutháin phóca a úsáid.

Déanfar daoine nach gcloíonn leis na rialacha agus na nósanna imeachta seo a eisiamh go huathoibríoch as cruinnithe uile an Tionóil.