Skip to main content Skip to main menu

I dtaobh na gComhaltaí

Tá 100 duine ina gcomhaltaí den Tionól, ar a bhfuil Cathaoirleach agus 99 saoránach atá i dteideal vótáil i reifreann.

Rinne an Rialtas an Dr Catherine Day, iar-Ard-Rúnaí an Choimisiúin Eorpaigh, a cheapadh chun bheith ina Cathaoirleach ar an Tionól nua.

Ceapadh Amárach Research an 11 Samhain 2019, tar éis próiseas tairisceana iomaíoch, chun sampla ionadaitheach 99 gcomhalta a sholáthar i gcomhair an Tionóil Saoránach. Earcaíodh na comhaltaí le linn mhí na Samhna 2019 go dtí Feabhra 2020.

Ní mór do gach duine de na 99 saoránach sin a bheith i dteideal vótáil i reifreann agus earcaítear ar fud fad Phoblacht na hÉireann iad trí roghnú randamach de réir an dea-chleachtais earcaíochta, de réir comhairle saineolaithe tionscail, ionas go mbeidh an Tionól ionadaitheach tríd is tríd do shochaí na hÉireann (trí Dhaonáireamh 2016 a úsáid mar threoir).

Úsáideadh cur chuige il-leibhéil randamach mionsonraithe chun fráma samplach ionadaitheach a fhorbairt a d’fhéadfaí a úsáid chun comhaltaí iomlána agus ionadaigh a earcú don Tionól. Rinneadh é sin de réir shonraí Dhaonáireamh 2016 chun a chinntiú go raibh pointí samplacha ionadaitheach go náisiúnta i dtéarmaí leathadh réigiúnach, trínar cinntíodh go raibh an líon ceart pointí againn in áiteanna éagsúla ar bhonn daonra.

Ceapadh cuótaí déimeagrafacha mionsonraithe leis chun a chinntiú go raibh an sampla ionadaitheach do na daoine fásta go léir ar bhonn Dhaonáireamh 2016, agus na cuótaí bunaithe ar ghnéas, aois agus réigiún. Thug agallóirí cuairt ar gach pointe samplach ansin agus chuir siad agallaimh ar shealbhóirí tí i ngach n-ú teach chun a gcuótaí earcaíochta a líonadh agus chun sonraí teagmhála a ghabháil lena bhfíorú.

An Próiseas Earcaíochta

D’úsáid Amárach próiseas earcaíochta trí chéim mar a leanas:

Recruitment-Graph

Cuireadh earnálacha áirithe saoránach as an áireamh tríd an bpróiseas scagtha, lena n-áirítear:

  • Earnálacha áirithe polaiteoirí agus comhaltaí de pháirtithe polaitíochta
  • Iriseoirí agus daoine eile a oibríonn sna meáin chumarsáide
  • Daoine a dhéanann feachtasaíocht i dtaobh gnéithe den chomhionannas inscne
  • Daoine nach bhfuil i dteideal vótáil i reifreann

Níor glacadh le hiarratais dhíreacha ó dhaoine den phobal chun páirt a ghlacadh sa Tionól, toisc gur ghá comhaltaí an Tionóil a roghnú go randamach chun a chinntiú go mbeadh cur chuige lán-neamhchlaonta ann agus chun a bheith ionadaitheach tríd is tríd do na saoránaigh go léir trí athróga déimeagrafacha a úsáid mar a léirítear sa Daonáireamh . Tharlódh go mbeadh roinnt comhaltaí ina gcónaí sa cheantar céanna, ach ní raibh cead ag agallóirí cairde ná daoine den teaghlach céanna a earcú le chéile.

Cinntítear tríd an bpróiseas fíorúcháin dhá chéim nach ndéantar daoine nach bhfuil cáilithe chun bheith páirteach sa Tionól Saoránach nó nár earcaíodh tríd an nós imeachta cuí a áireamh ar chomhaltas deiridh an Tionóil.

Gliogáil anseo chun liosta a fháil de chomhaltaí reatha an Tionóil.